Organisatiemodel Protestantse Gemeente Burgum

Bovenstaand model is ontwikkeld naar aanleiding van Speerpunt 5 van het Beleidsplan 2018 tot 2022: Een slagvaardige organisatie

Een slagvaardige organisatie
De kerkenraad maakt werk van een slagvaardige organisatie, waarin zo min mogelijk vergaderd wordt, en waarin alle ruimte is voor het uitvoerende werk. Dat betekent een kleinere kerkenraad, die leiding geeft op hoofdlijnen, en geledingen die op basis van heldere taakomschrijvingen en verantwoordelijkheden zorg dragen voor hun eigen werkveld. Op basis van vertrouwen krijgt en neem ieder zijn verantwoordelijkheid, en legt daarover verantwoording af. Voor de onderlinge afstemming worden goede afspraken gemaakt. Waar mogelijk wordt projectmatig gewerkt, om meer mensen bij het uitvoerende werk te betrekken. In de kerkenraad is aandacht voor een goede balans tussen inhoudelijke en organisatorische agendapunten. Beeld: de kerkenraad als kloppend hart in een lichaam met een goede bloedsomloop

Zie verder de toelichting hieronder ….

Toelichting

Uitgangspunten van dit organisatiemodel (2019):

 • Aansluiten bij visie en missie
 • Uitgaan van vertrouwen
 • Heldere structuur
 • Korte lijnen
 • Lef en durf
 • Mandaat en verantwoordelijken zijn duidelijk
 • Inspirerend, energiek, flexibel en slagvaardig
Structuur

De binnenste rode cirkels vormen samen de kerkenraad, anders gezegd het bestuur.
De structuur van de kerkelijke organisatie in zijn geheel is ondergebracht in taakvelden, de blauwe cirkels

Taakvelden

De totale kerkelijke organisatie is onderverdeeld in 9 taakvelden:

 1. Bestuur – kerkenraad – overkoepelend
 2. Pastoraat
 3. Diaconie
 4. Beheer
 5. Jeugdwerk
 6. Pastores
 7. Eredienst
 8. Activiteiten
 9. Communicatie
 • De taakvelden 1 t/m 6 vormen samen de kerkenraad. Per taakveld worden 2  ambtsdragers afgevaardigd naar de kernkerkenraad
 • Taakvelden 2, 3, 4, en 5 worden ingevuld door ambtsdragers en gemeenteleden, waaronder bijv. wijkbezoekers, jeugdraadsleden, leiding Zondagskind! etc.
 • De taakvelden 7 en 8 worden ingevuld door gemeenteleden. Hierin zijn dus niet primair ambtsdragers vertegenwoordigd
 • Taakveld 9 – Communicatie –  is ondersteunend en aansturend voor de hele organisatie
 • Ieder taakveld bepaalt zelf de vorm en aantal momenten van overleg
 • Voor ieder taakveld, c.q. taakgebied zijn doel, verantwoordelijkheden en mandatering apart uitgewerkt.