Doel is: het leiding geven aan het leven en werken en opbouw van de gemeente.

Binnen het *organogram (kerkelijke organisatie) wordt gesproken over het taakveld Bestuur. Dit taakveld bestaat uit de kerkenraad (alle ambtsdragers), de kernkerkenraad en het moderamen. Deze laatste drie vormen samen het overkoepelende, bestuurlijke orgaan (Bestuur) van de Protestantse Gemeente Burgum.

Kerkenraad, kernkerkenraad en moderamen hebben naast het algemene doel specifieke eigen verantwoordelijkheden en mandaten. 

Het moderamen bestaat uit:

  1. Dhr. Oebele Kooy – voorzitter
  2. Mevr. Attsje Stamhuis- scriba
  3. ds. Reinier Tuitman – predikant

Doel: dagelijks bestuur van de kerkelijke organisatie
Overleg: eens in de twee weken

De kernkerkenraad bestaat momenteel uit 12 leden.
Dit zijn alle ambtsdragers en afgevaardigden vanuit taakveld 1 t/m 6,
zie *taakvelden

Doel: leiding geven aan leven en werken binnen de gemeente
Overleg: eens in de zes weken

De kerkenraad bestaat uit:
Alle ouderlingen, diakenen, predikanten en kerkelijk werkers, ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters

Overleg: tweemaal per jaar; onderwerpen zijn thematisch van aard.