Deze webpagina bevat de wettelijk voorgeschreven informatie voor organisaties met een ANBI-erkenning door de Belastingdienst.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij onder meer erven, schenken en giften. Dit geldt ook voor onze kerkelijke gemeente nl.: a. de Protestantse gemeente te Burgum b. het College van Diakenen van de Protestantse gemeente te Burgum. In het kader van de ANBI-wetgeving dient onze gemeente en diaconie, twee afzonderlijke rechtspersonen, m.i.v. 1 januari 2016 te beschikken over een RSIN-nummer*. Tevens moeten beide rechtspersonen online transparant zijn over bestuur, beloning, doel, verslag van activiteiten, beleidsplan en een verkort overzicht van de Baten en Lasten.

De ANBI-status van de Protestantse gemeente te Burgum en het College van Diakenen houdt in dat schenkingen, bijdragen en giften aan kerk en diaconie onder voorwaarden* voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn. De benodigde ANBI-gegevens van onze kerkelijke gemeente en die van onze diaconie staan op deze website.

 *RSIN = Rechtspersonen-Samenwerkingsverbanden-Informatie-Nummer

 

 

RSIN/fiscaal(identificatie)nummer Protestantse Gemeente Burgum: 817798407

 

KvK -nummer landelijke Protestantse Kerk Nederland (PKN): 3025 8482

 

RSIN/fiscaal(identificatie)nummer College van Diakenen (Diaconie): 824127444

 

KvK – nummer College van Diakenen (Diaconie): 7635 1971

 

Voorwaarden voor belastingaftrek

Belastingvoordeel op vrijwillige bijdrage

– voordeel voor de kerk!

Fiscale mogelijkheden om het effect van uw vrijwillige bijdragen te vergroten

Giften –  Geeft u jaarlijks een vast bedrag aan de kerk? Dan kan het voordelig zijn om bij de belastingdienst uw gift aan te merken als een periodieke gift. Sinds 2014 is het mogelijk om uw jaarlijkse bijdrage volledig aftrekbaar te maken door deze in een onderhandse overeenkomst van schenking vast te leggen. Het voordeel wordt groter naarmate uw belastingtarief hoger is. Normale giften aan goede doelen (met een ANBI-status) zijn alleen aftrekbaar voor zover het totaal van de giften meer bedraagt dan 1% van uw onzuiver inkomen.

Jaarlijkse periodieke vaste bijdrage – Deze drempel van 1% vervalt als u voor minimaal vijf jaar een jaarlijkse vaste, periodieke bijdrage toezegt. Naast uw gewone kerkelijke bijdrage kunt u uw uitgaven aan collectebonnen, ZWO en andere financiële acties (Paas- en einde-jaarscollecte, solidariteitsbijdrage) erbij betrekken. Er is dus geen notariële akte meer nodig, u kunt volstaan met een onderlinge overeenkomst: één A4, verkrijgbaar bij ons Kerkelijk Bureau.

Kerkbalans – Ook bij de jaarlijkse actie Kerkbalans kunt u, net als ieder jaar, uw bijdrageformulier invullen. Daarbij kunt u het vakje aankruisen, waarbij de tekst staat: ‘Ik wil de aangegeven bijdrage door middel van een meerjarige overeenkomst vastleggen’. U krijgt vervolgens de onderlinge overeenkomst ( A4) toegestuurd. Hierop kunt u uw gegevens invullen. Daarbij kunt u tevens aangeven welke genoemde financiële acties u bij deze overeenkomst wilt betrekken. Na het invullen kunt u het formulier ondertekenen en retourneren.

Als het formulier, een ‘overeenkomst van schenking’, is opgemaakt en geretourneerd, gelden er twee voorwaarden:

 

 • een vaste periode van minstens 5 jaar
 • een – jaarlijks – vast bedrag als vrijwillige bijdrage aan de Protestantse gemeente te Burgum.

U kunt het formulier downloaden op www.belastingdienst.nl

Het Kerkelijk Bureau, Bulthuissingel 7, 9251 BS Burgum; T 0511-469504, E kerkelijkbureau@pgburgum.nl is geopend op woensdagmiddag van 14:00 – 16:00 uur en op vrijdag van 19:00 – 20.00 uur, beide in De Stryp en na telefonische afspraak.

Door een hogere belastingteruggave voor uzelf kunt u een hoger bedrag aan de kerk schenken zonder dat uw nettolasten toenemen! 

 

ANBI-gegevens Kerk en Diaconie

 

RSIN/fiscaal(identificatie)nummer Protestantse Gemeente Burgum: 817798407

 

KvK -nummer landelijke Protestantse Kerk Nederland (PKN): 3025 8482

 

RSIN/fiscaal(identificatie)nummer College van Diakenen (Diaconie): 824127444

 

KvK – nummer College van Diakenen (Diaconie): 7635 1971

 

 

 

De Protestantse gemeente te Burgum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). In het Beleidsplan 2018/2019 – 2022 met als titel ‘Groeien in gemeenschap’  is de Missie en de Visie van de gemeente omschreven, zie ook D.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van  de Protestantse gemeente te Burgum en op het College van Kerkrentmeesters.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 64 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het  College van Diakenen telt 26 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie, De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het College van kerkrentmeesters  bestaat uit 10 leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het totale beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Op onze website  vindt u het 2018/2019 -2022 Hieronder een korte samenvatting:

In het Beleidsplan 2013 – 2017/2018 met als titel “Oer grinzen hinne”, is de Missie en de Visie van de gemeente helder omschreven:

Missie

Waar sta ik voor
Als Protestantse Gemeente Burgum zijn wij een Christelijke gemeenschap die verbonden is door het geloven in en zoeken naar God. Ons voorbeeld is Jezus en onze wegwijzer is de bijbel. Dit inspireert en motiveert ons. Dit vieren we, dit dragen we uit en we handelen in overeenstemming daarmee. Het vormt mede onze identiteit. Vanuit deze identiteit zijn we dienstbaar aan en betrokken op de wereld om ons heen: dichtbij en ver weg.

Visie

Waar ga ik voor
Als Protestantse Gemeente Burgum willen wij een christelijke gemeenschap zijn waarvan de leden, jong en oud:

 

 • naar anderen omkijken, voor elkaar  zorgen, elkaar vooruithelpen, stimuleren het goede te doen en het  algemeen belang boven het persoonlijk belang stellen
 • waar mensen zichzelf kunnen zijn, zich thuis voelen en weten dat ze erbij horen
 • die betrokken, actief, dynamisch en zelfbewust is
 • die niet alleen oog heeft voor de noden van de wereld, maar daar ook werkelijk iets in betekent. Voor die gemeenschap is de ontmoeting een belangrijk instrument.

Toelichting: De Protestantse gemeente te Burgum wil een open en gastvrij huis zijn. Het betekent dat zij zich niet door grenzen laat weerhouden. Het betekent ook dat steeds weer gezocht wordt naar openingen, mogelijkheden en nieuwe wegen. Kernwoorden  bij het verder uitwerken, in praktijk brengen, van de visie en missie zijn: Ontmoeting, Openheid, Verantwoordelijkheid en Ruimte.

Kernbegrippen  van ons  gemeente zijn zijn: Ontmoeting,  Ruimte, Openheid en Verantwoordelijkheid, zie Beleidsplan. In ditzelfde Beleidsplan staat dat we ervoor willen gaan. We willen liefde, vrede, vergeving, recht doen en helpen-waar-geen-helper-is nastreven (zie ook Matt. 25: 34 t/m 40).

Alle plannen en activiteiten van elk College of geleding van de Protestantse gemeente te Burgum zijn gebaseerd op en/of gelieerd aan genoemd Beleidsplan in zijn totaliteit en de Visie en Missie in het bijzonder!

 E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling ProtestantsekerkinNederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: GeneraleRegelingenProtestantseKerkinNederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconale werk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

ANBI-overzicht – juni 2022

 ANBI rapport

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

College van Diakenen

 

 A. Algemene gegevens

 

De Protestantse gemeente te Burgum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “

Het profiel van de Protestantse gemeente te Burgum is als volgt omschreven:
Een veelvormige, open en actieve gemeente waarin de zondagse eredienst met Woord en gebeden een centrale plaats inneemt, maar ook een gemeente die tegelijkertijd een missionaire (= naar buiten gerichte) gemeenschap wil zijn.
Naast het omzien naar elkaar in eigen kring, wil de Protestantse Gemeente Burgum een kerkgemeenschap zijn, die haar roeping –
kerk te zijn in deze wereld – waarmaakt. Ze wil zich daartoe altijd betrokken opstellen en inzetten om zo een liefdevol en gastvrij huis te zijn voor alle mensen.  

Kernbegrippen  van ons  gemeentezijn zijn: Ontmoeting,  Ruimte, Openheid en Verantwoordelijkheid, zie Beleidsplan. In ditzelfde Beleidsplan staat dat we ervoor willen gaan. We willen liefde, vrede, vergeving, rechtdoen en helpen-waar-geen-helper-is nastreven (zie ook Matt. 25: 34 t/m 40).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse gemeente te Burgum.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 64 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 26  leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de ker-kenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken.
(Ordinantie 11,art 8).

 

C. Doelstelling/visie van Gemeente
Doelstelling/Visie College van diakenen.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

    Doelstelling/visie College van diakenen van de Protestantse gemeente Burgum:

Diaconaat betekent letterlijk dienst aan mensen. Het College omschrijft dit als volgt:
Als College van Diakenen  proberen we deze dienst uit te voeren. Dit kunnen we niet uit eigen kracht. We vinden inspiratie en steun in ons geloof in God, we willen gaan in de voetsporen van Jezus en we laten ons inspireren door de Heilige Geest.
We voelen ons gedragen door de leden van onze kerkelijke gemeente; door al onze naasten,veraf en dichtbij.
Samen mogen we helpen waar geen helper is.
Samen mogen we de handen en voeten van onze Heer zijn.

 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk te Burgum kunt u vinden via deze link.

Het Beleidsplan van het College van diakenen is een onderdeel van de Koersbepaling Diaconie, hét werkdocument van de Diaconie kunt u vinden via deze link.

Hoewel het College van diakenen van de Protestantse gemeente te Burgum een zelfstandige rechtspersoon is –  naast de rechtspersoon Protestantse gemeente te Burgum –  verbinden beide rechtspersonen zich aan  het gemeenschappelijk opgestelde Beleidsplan, inclusief Missie en Visie, ‘Oer grinzen hinne’ 2013 -2017/2018. Daarnaast heeft het College een eigen beleidsdocument, zie boven.

Het College van Diakenen heeft een eigen specifiek taakveld.

De Kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland omschrijft dan de taak van de diakenen als volgt:

De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot

 

 1. de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven,
 2. de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld,
 3. de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en de verzorging

Uitgangspunt van de Protestantse gemeente te Burgum is het  Beleidsplan ‘Oer grinzen hinne’ . Doel is om  ‘Kerk te zijn in de wereld’. Het College van Diakenen vervult hierbij de specifieke dienst van barmhartigheid en gerechtigheid binnen de gemeente, naar de samenleving toe en wereldwijd.
Het College van diakenen van de Protestantse gemeente te Burgum initieert daarom, naast kerkelijke activiteiten, ook maatschappelijke activiteiten en participeert in maatschappelijk-gerelateerde organisaties. Verbinding, hulpverlening, welbevinden en ontmoeting van mensen en groepen staan steeds centraal.
Voorbeelden (plaatselijk) hierbij zijn: een werkcafé,  het organiseren van maaltijden-voor-iedereen met een nevendoel, het maandelijks verzamelen van goederen voor Voedsel- en Kledingbank, inzameling giften 40-dagenvastentijdproject, werkgroep Armoede in eigen omgeving, het (mede-)organiseren van activiteiten voor ouderen, (o.a. bootreis), het herverdelen van kerstpakketten en inzameling van giften voor ontwikkelings- en noodhulp wereldwijd.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

BATEN  EN  LASTEN

 

ANBI rapport

 

Taakgroep ZWOE

Naast het College van Diakenen, de Diaconie, is er binnen de gemeente een Taakgroep ZWOE actief.  Zwoe is de afkorting van: Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie. De gelden worden ook diaconaal besteed, maar dan wereldwijd.

De doelstelling van deze Taakgroep is: het uitdragen van het Evangelie en het bevorderen van gerechtigheid. De doelstelling wordt op verschillende manieren ingevuld, met name in ondersteuning van diverse projecten en acties.

De Zwoe heeft eigen inkomsten en een eigen begroting, ter grootte van ca. €35 000,–  per jaar. Jaarlijks wordt financiële verantwoording afgelegd op de gemeentevergadering.

De inkomsten bestaan uit vrijwillige bijdragen, incidentele giften van gemeenteleden en een zestal zondagse collecten. De uitgaven bestaan voor het merendeel uit het ondersteunen van Theologische opleiding in Zambia, dit is een zendingsproject van de classis Buitenpost  en projecten van Kerk in Actie. Bovendien  worden acties van eigen gemeenteleden, zoals project Shoma in Tanzania, project  Pato in Papua Nieuw Guinea en Father Babu Kenia, gepromoot en financieel ondersteund.

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.