Protestantse Gemeente Burgum

De Protestantse Gemeente Burgum maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland.

De Protestantse Gemeente Burgum profileert zich op deze website als een grote en vitale gemeente.

Een christelijke gemeente

We willen een christelijke gemeente zijn die haar identiteit ontleent aan de Bijbel. Voor ons als christenen heeft het geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat er in de Bijbel, maar Jezus heeft wel laten zien wie God is. In Zijn voetsporen en door zijn Geest willen we, met vallen en opstaan, kerk zijn ín en voor een weerbarstige samenleving en wereld. Dit roept natuurlijk direct ook vragen op: Jezus volgen, hoe dan? Hoe gaan wij met elkaar om? En hoe kun je in een samenleving waarin geloof en kerk steeds meer in de marge lijken te verdwijnen, nog iets betekenen en waarmaken van dat volgen van Jezus?

Omzien naar elkaar – bij vreugde en verdriet – blijft binnen en buiten onze gemeente erg belangrijk.

Hoe gaan we met elkaar om? Met respect? Tonen we onze waardering, blijdschap en vreugde voldoende? Het zijn allemaal essentiële vragen, die ons bezig houden. 
Enerzijds tonen velen een grote inzet en betrokkenheid, anderzijds wordt (mag) dit ook van de leden (worden) verwacht.

Kernbegrippen  van ons  gemeentezijn zijn: Ontmoeting,  Ruimte, Openheid en Verantwoordelijkheid (zie ook onze missie en visie).

Als gemeente willen we ervoor gaan.! We willen liefde, vrede, vergeving, recht-doen en helpen-waar-geen-helper-is nastreven (zie ook Matt. 25: 34 t/m 40).

Ons profiel

Een veelvormige, open en actieve gemeente waarin de zondagse eredienst met Woord en gebeden een centrale plaats inneemt, maar ook tegelijkertijd een gemeente die een missionaire (= naar buiten gerichte) gemeenschap wil zijn.
Naast het omzien naar elkaar in eigen kring, wil de Protestantse Gemeente Burgum een kerkgemeenschap zijn, die haar roeping – kerk te zijn in deze wereld – waarmaakt. Ze wil zich daartoe altijd betrokken opstellen en inzetten om zo een liefdevol en gastvrij huis te zijn voor alle mensen.