Projectgroep Beleidsplan

De kerkenraad heeft een Projectgroep Beleidsplan,je zou het ook een initiatiefgroep kunnen noemen, ingesteld om vorm te geven aan de uitvoering van het  Beleidsplan Protestantse Gemeente Burgum 2013-2017 ‘Oer grinzen hinne’ 

De opdracht aan deze groep:

De Projectgroep heeft met betrekking tot het genoemde Beleidsplan, naast de Kerkenraad, als taak het voortouw te nemen in het implementeren van dit Beleidsplan. Dit doet zij door geledingen te motiveren om speerpunten te formuleren in het kader van dit Beleidsplan en hen aan te moedigen deze speerpunten ten uitvoer te brengen. Daar waar nodig neemt de Projectgroep zelf de uitvoering ter hand.

Gezien het overstijgende karakter van de Projectgroep is zij in staat om verbanden in de speerpunten en tussen de verschillende geledingen aan te brengen (afstemming!).

De Projectgroep functioneert onder directe verantwoordelijkheid van de Kerkenraad.

De projectgroep bestaat uit 5 enthousiaste leden uit de volle breedte van de Protestantse Gemeente Burgum. 

Ze gaat in overleg met de geledingen en probeert speerpunten van beleid te helder te krijgen, deze te benoemen en er een prioritering in aan te brengen. Afstemming tussen geledingen en groepen is dan van het grootste belang. Iedereen moet weten wie waar mee bezig is.Ook gemeenteleden worden uitgenodigd om ideeën aan te dragen, natuurlijk in relatie met het beleidsplan.

  •   De groep is volledige verantwoordelijkheid schuldig aan de Kerkenraad
  •   Genoemde speerpunten komen pas in uitvoering na goedkeuring van de kerkenraad
  •   De speerpunten worden alle beschreven in een speciaal daarvoor ontworpen format (zie beleidsplan)
  •   Van belang is ook dat er speerpunten worden geformuleerd voor de korte en de lange termijn
  •   Verder zijn heldere trajecten en transparantie, ook naar de gemeente toe, van groot belang
  •   De geledingen zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de speerpunten
  •   De kerkenraad zorgt voor regelmatige publicatie in   Underweis

De Projectgroep bestaat uit de volgende leden: dhr. Jan-Harmen Jonker, dhr. Roel Kloosterman, dhr. Oebele Kooy  (secr.), en dhr. Ype Dijkstra