ANBI-gegevens Kerk


De Protestantse gemeente te Burgum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “(ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). In het Beleidsplan 2013 - 2017/2018 met als titel “Oer grinzen hinne”  is de Missie en de Visie van de gemeente omschreven, zie ook D.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van  de Protestantse gemeente te Burgum en op het College van Kerkrentmeesters.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 64 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het  College van Diakenen telt 26 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie, De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het College van kerkrentmeesters  bestaat uit 10 leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan.

Het totale beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Op onze website  vindt u het beleidsplan 2013-2017/2018. Hieronder een korte samenvatting:

In het Beleidsplan 2013 - 2017/2018 met als titel “Oer grinzen hinne”, is de Missie en de Visie van de gemeente helder omschreven: 

Missie   -  Waar sta ik voor?
Als Protestantse Gemeente Burgum zijn wij een Christelijke gemeenschap die verbonden is door het geloven in en zoeken naar God. Ons voorbeeld is Jezus en onze wegwijzer is de bijbel. Dit inspireert en motiveert ons. Dit vieren we, dit dragen we uit en we handelen in overeenstemming daarmee. Het vormt mede onze identiteit. Vanuit deze identiteit zijn we dienstbaar aan en betrokken op de wereld om ons heen: dichtbij en ver weg.

Visie    -    Waar ga ik voor?
Als Protestantse Gemeente Burgum willen wij een christelijke gemeenschap zijn waarvan de leden, jong en oud:

  • naar anderen omkijken, voor elkaar  zorgen, elkaar vooruithelpen, stimuleren het goede te doen en het  algemeen belang boven het persoonlijk belang stellen
  • waar mensen zichzelf kunnen zijn, zich thuis voelen en weten dat ze erbij horen
  • die betrokken, actief, dynamisch en zelfbewust is
  • die niet alleen oog heeft voor de noden van de wereld, maar daar ook werkelijk iets in betekent. Voor die gemeenschap is de ontmoeting een belangrijk instrument.

Toelichting: De Protestantse gemeente te Burgum wil een open en gastvrij huis zijn. Het betekent dat zij zich niet door grenzen laat weerhouden. Het betekent ook dat steeds weer gezocht wordt naar openingen, mogelijkheden en nieuwe wegen. Kernwoorden  bij het verder uitwerken, in praktijk brengen, van de visie en missie zijn: Ontmoeting, Openheid, Verantwoordelijkheid en Ruimte.Kernbegrippen  van ons  gemeente zijn zijn: Ontmoeting,  Ruimte, Openheid en Verantwoordelijkheid, zie Beleidsplan. In ditzelfde Beleidsplan staat dat we ervoor willen gaan. We willen liefde, vrede, vergeving, recht doen en helpen-waar-geen-helper-is nastreven (zie ook Matt. 25: 34 t/m 40).

Alle plannen en activiteiten van elk College of geleding van de Protestantse gemeente te Burgum zijn gebaseerd op en/of gelieerd aan genoemd Beleidsplan in zijn totaliteit en de Visie en Missie in het bijzonder!

 E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconale werk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.