Presentatie op de gemeentezondag 8 april 2018 

Beleidskaders 2018 -2022 

Thema: ‘Groeien in Gemeenschap’ 

Wij verlangen naar een geloofsgemeenschap die leeft vanuit vertrouwen. Een gemeenschap waar leven en geloven gedeeld kunnen worden. Een gemeenschap waarin mensen zich met elkaar kunnen verbinden, binnen en buiten de kerk, en samen op zoek kunnen gaan naar antwoorden. Een gemeente die zich verbindt met de wereld om haar heen, en met actuele vraagstukken. Een gemeente die het lef heeft te zoeken naar nieuwe wegen. Een oefenplek voor het leven, een vindplaats van hoop. 

(dit verlangen is geformuleerd n.a.v. de ‘Wall of Wonder’ met de grote kerkenraad, en was uitgangspunt voor de gesprekken op de startzondag)

 

Speerpunten van beleid 

 1. Verbinding met de Bron 

Het moet ergens over gaan, bij ons in de gemeente. Wij verlangen naar inhoudelijke verdieping, het gesprek over zingeving, levens- en geloofsvragen is van groot belang. De Bijbel is onze bron van inspiratie. Vanuit die inspiratie willen wij met elkaar in gesprek gaan en blijven. Zowel in de eredienst als in het gesprek in grote en kleine groepen. Daarbij treden we elkaar zonder vooroordelen tegemoet. We geven en gunnen elkaar de ruimte. 

Beeld: een boom die stevig geworteld is

 

 2. Groeien in gemeenschap binnen de gemeente 

Wij werken eraan om de onderlinge gemeenschap te versterken, al vieren we in twee gebouwen, komen we uit verschillende generaties en hebben we verschillende behoeften. Dat doen we door bij verschillende gelegenheden en in diverse samenstellingen met elkaar in gesprek te gaan. Gemengde gesprekken met mensen van alle generaties, en met meer en minder betrokken gemeenteleden. In onze gemeente is ruimte voor iedereen. Goed naar elkaar luisteren en gastvrijheid helpen om de veelkleurigheid als kleurrijkheid te beleven. Regels en dogma’s die die ruimte beperken, durven we los te laten. Talenten krijgen de ruimte. 

Beelden: regenboog, puzzelstukjes

 

 3. Open kerk: groeien in gemeenschap buiten de gemeente 

We zoeken nadrukkelijk de verbinding met anderen in onze omgeving. 

De deuren van de kerk mogen meer open om met anderen in contact te komen, ook door de week. En we mogen zelf meer naar buiten treden, om te tonen wat we waard zijn! Dat vraagt om in gesprek te gaan en luisteren waar we kunnen aansluiten. We ontwikkelen naar buiten gerichte activiteiten.                                                    

 

 4. Flexibel en beweeglijk mee met de tijd 

Wij gaan als gemeente mee in veranderende tijden; wij willen een eigentijdse gemeente zijn. Dat vraagt om lef en lenigheid. Vernieuwing zoeken we met name op het gebied van de eredienst, zeker ook met het oog op de jongeren. Verschillende vormen van (niet te lange) diensten, met goede liederen en minder woorden, zoeken naar andere vormen, in gesprek over hoe we dat ervaren – zo willen we voort op een al ingeslagen weg. 

Omzien naar elkaar blijft belangrijk. Wel willen we zoeken of het ook anders georganiseerd kan worden: meer ruimte voor ontmoeting door activiteiten en spontaan omzien naar elkaar. We maken ruimte voor spontane initiatieven. 

Bij het zoeken naar vernieuwing is onze houding van belang: dankbaar voor wat er is, positief en enthousiast gestemd.

 

 5. Een slagvaardige organisatie 

De kerkenraad maakt werk van een slagvaardige organisatie, waarin zo min mogelijk vergaderd wordt, en waarin alle ruimte is voor het uitvoerende werk. Dat betekent een kleinere kerkenraad, die leiding geeft op hoofdlijnen, en geledingen die op basis van heldere taakomschrijvingen en verantwoordelijkheden zorg dragen voor hun eigen werkveld. Op basis van vertrouwen krijgt en neemt ieder zijn verantwoordelijkheid, en legt daarover verantwoording af. Voor de onderlinge afstemming worden goede afspraken gemaakt. Waar mogelijk wordt projectmatig gewerkt, om meer mensen bij het uitvoerende werk te betrekken. In de kerkenraad is aandacht voor een goede balans tussen inhoudelijke en organisatorische agendapunten. 

Beeld: de kerkenraad als kloppend hart in een lichaam met een goede bloedsomloop

 

 6. Een toekomstbestendige gemeente 

Net als andere kerkelijke gemeenten heeft ook de PG Burgum te maken met krimpende ledenaantallen. Op basis van een zorgvuldige analyse van het verloop en de gevolgen van ontgroening en vergrijzing bespreken we met elkaar de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de toekomst. Dan gaat het met name om de zakelijke aspecten van het gemeente-zijn: geldwerving, gebouwen, inzet beroepskrachten. Welke scenario’s zijn denkbaar om de gemeente toekomstbestendig te maken? 

-      -  - - - - - - - - - - - - - -  - 

 Hieronder een schematische weergave van het Beleidsproces

  

 

Beleidsvoornemens van de Protestantse gemeente te Burgum

2017-2018 

 •   Traject beleidsplan (2017) 2018 -2021 vaststelling en afronding met
  -      gemeentezondagen (2 x)
  -      huiskamergesprekken (6)
  -      kerkenraadsdag
 •   Oriëntatie op een slankere en toekomstbestendige bestuurlijke organisatiestructuur
 •   Musical Maria (april 2018)
 •   Implementatie Protestantse gemeente te Burgum als Groene Kerk
 •   Vervolg op maaltijdvierende gemeente:
  -      Burgumer diner
  -      Running Dinner
 •   Beleid maken op ‘Kerk en privacy’ (m.i.v. mei 2018)
 •   Implementatie communicatiebeleid en PR
 •   Integratie Zwoe en Diaconie
 •   Bezinningsavonden ‘Vragen rondom het levenseinde’, nov./dec.
 •   Implementatie en evaluatie 1e jaar Zondagskind!
 •   Jeugdwerk:
  -      Actie Serious Request
  -      Jeugd Rondom 18 en Rondom 20:  NL-doet en Café Jong & Oud
 •   Impulsdiensten / top-2000 dienst / twintigers in de kerk / dertigers – zestigers
 • Organiseren van diverse activiteiten rond werkgroep: ‘Protestantse      Gemeente Burgum ferbynt minsken’
 •  
 • 2 x per maand koffiemorgen voor iedereen ‘Tiid foar in bakje’
 • The Passion in De Ikker op grootbeeld 
 • Multifunctionele inzet van gebouwen ten dienste van samenleving / dorpsgemeenschap met als kernbegrippen: verbinding, ontmoeting, gastvrijheid en bezinning 

Beleidsplan 2013-2017 en Beleidsvoornemens

Waar wij als christelijke gemeente voor staan en waar we voor willen gaan is geformuleerd en vastgelegd in de Missie en Visie van de Protestantse gemeente te Burgum. Deze missie en visie, met een toelichting daarop, vormt onze identiteit. Deze is onderdeel van een Beleidsnotitie (beleidsplan) voor de komende jaren. Deze beleidsnotitie is 'van onderop' tot stand gekomen door middel van ronde-tafel-gesprekken en bijeenkomsten met heel veel gemeenteleden. Bij de ongeveer 80 gespreksdeelnemers, jong en oud,  was er sprake van een groot enthousiasme, veel consensus en een grote betrokkenheid! 

Het beleidsplan is het richtinggevende document voor de nabije toekomst.

De kerkenraad heeft in september 2013 dit beleidsplan met als titel: ‘Oer grinzen hinne’, Beleidsplan Protestantse Gemeente Burgum 2013-2017 vastgesteld. In de gemeentevergaderingen van  donderdag 12 december 2013 is het stuk gepresenteerd en ook door de gemeente aanvaard. Als Kerkenraad en gemeente hebben we gezegd: ‘We zetten onze schouders eronder'.

Het volledige beleidsplan kunt u hier downloaden.

Beleidsvoornemens 2016-2017

 • Voorbereiding en vaststelling nieuw beleidsplan 2017 -2021

 • Protestantse gemeente te Burgum -> Groene Kerk

 • Vervolg op maaltijdvierende gemeente

 • Implementatie communicatiebeleid

 • Vaststellen beleid m.b.t. kerkomroep

 • Bezinningsavonden / geloofsgesprek (vervolg op avond met ds. Offringa)

 • Afronding voortraject integratie Zondagsschool- Kindernevendienst

 • Vervolg op Impulsdiensten / twintigers in de kerk / dertigers – zestigers

 • Multifunctionele inzet van gebouwen ten dienste van samenleving / dorpsgemeenschap met als kernbegrippen: verbinding, ontmoeting, gastvrijheid en bezinning    

Evaluatie Beleidsvoornemens

Klik hier voor de evaluatie 2013-2016